image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายนิธิสิทธิ์ รัตน์จันทโชติ

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางโสภา จันทรัศมี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศุภัคชญา ภูษาพริ้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายกษิดิ์เดช ตระการศิริวัฒน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

นางสาวพรนิภา ธนะรัตน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา ระเบียบ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา ศิริ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาว วนัชพร มุขขุนทศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางทิพพญาณ์ สกุลเดช

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาววธิดา ณ ระนอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวเปรมศิริ แก้วลี

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายวีรพงษ์ เลี่ยมยองใย

นายช่างสำรวจ อาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายว่าง ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่ม นายช่างสำรวจอาวุโส

นายพัชวัชน์ ไกรจำเนียร

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายณัฐพงศ์ แรงคง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำ

นายอนันต์ จันทรัศมี

พนักงานราชการ

นางสาวนุชนาถ บุญทศ

นิติกร

นางสาวสายพิณ ทะโพนชัย

นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน

นายสถาพร บัวงาม

ผู้ช่วยช่างสำรวจ (พนักงานราชการ)