image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 16, 2563 | หน้าเว็บ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัด

 1. นายสมชัย อร่ามพงษ์พันธ์ พ.ศ. 2536 – 2538
 2. นายนรินทร์ มนะเกษตรธาร พ.ศ. 2538 – 2539
 3. นายวิทยา ฉายสุวรรณ พ.ศ. 2539 – 2541
 4. นายบุญเลิศ ชื่นแผ้ว (รษก) พ.ศ. 2541 – 2541
 5. นายบุญเลิศ ชื่นแผ้ว พ.ศ. 2541 – 2542
 6. นายนพพล ศรีสุข พ.ศ. 2542 – 2546
 7. นายพีระพงศ์ สุดประเสริฐ (รษก) พ.ศ. 2546 – 2547
 8. นายสุพรต ตันศฤงฆาร พ.ศ. 2547 – 2551
 9. นางสาวสุจิตรา ภัววเรศร์ พ.ศ. 2551 – 2552
 10. ว่าที่ร้อยตรีเกษียร เทียนวิจิตรฉาย พ.ศ. 2552 – 2553
 11. นายไกรยศ วงศ์ถาวรพินิจ พ.ศ. 2553 – 2556
 12. นายสมศัณธ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ พ.ศ. 2556 – 2556
 13. นายพฤทธิ์ ประภาคะโนบล (รษก) พ.ศ. 2557 – 2557
 14. นายภาชน์ จารุภุมมิก พ.ศ. 2557 – 2559
ป้ายกำกับ
ล่าสุด