image banner

ติดต่อเรา

ติดต่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดจังหวัดชลบุรี

หมู่ที่ 3 ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง 20000
โทรศัพท์ :0-3839-8044
แฟกซ์ : 0-3839-7607
E-Mail :chonburi@alro.go.th

หน่วยงาน หมายเลขติดต่อ หมายเลขภายใน อีเมล์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี 038-398044-5 106 chonburi@alro.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป 038-398044-5 101,102 chonburi@alro.go.th
กลุ่มการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์ 038-398044-5 104 chonburi@alro.go.th
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน 038-398044-5 107,103 chonburi@alro.go.th
กลุ่มกฎหมาย 038-398044-5 105 chonburi@alro.go.th
กลุ่มงานช่างและแผนที่ 038-398044-5 108 chonburi@alro.go.th
พิกัดที่ตั้ง ส.ป.ก.ชลบุรี

แบบฟอร์มติดต่อเรา