image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

เมื่อ 13 พฤษภาคม 2520 ส.ป.ก.ได้รับที่ดินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน? เป็น นส.3ก จำนวน 103 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 1,040-1-46 ไร่ ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชกูฏ และ 3 ธันวาคม 2523 ได้รับที่ดินบริจาคฯเพิ่ม เป็น นส.3ก 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 36-1-84 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง แต่ระยะเวลาดังกล่าว ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดจันทบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีขึ้น เพื่อให้มีอำนาจดำเนินการในขณะที่ยังมิได้ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน

จนกระทั่งต่อมา ปี2531 - 2542 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอมะขาม?,โป่งน้ำร้อน?,สอยดาว และ ขลุง ส.ปก.ได้รับมอบพืนที่ป่าเสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรีมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน รวม 8 โครงการ เนื้อที่ประมาณ 383,933 ไร่

จากการสำรวจพื้นที่ที่รับมอบมา พบว่า มีพื้นที่เหมาะสมนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 240,271 ไร่?รายละเอียดการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามลำดับ ดังนี้

  1. ป่าปัถวี อำเภอมะขาม
  2. ป่าดงกระสือ อำเภอมะขาม
  3. ที่จำแนกฯป่าหมายเลข2 (แปลงที่ 1,2,3,9,10) ต.ทุ่งขนาน,ทับช้าง,ปะตง อำเภอสอยดาว และต.หนองคาคง ,ทับไทร, เทพนิมิตโป่งน้ำร้อน,คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน
  4. ป่าหนองระหาร ตำบลซึ้ง,บ่อ อ.ขลุง
  5. ป่าตกพรม ตำบลบ่อเวฬุ,ตกพรม อำเภอขลุง
  6. ป่าท่าม่วง
  7. ป่าท่าสอน (ตำบลซึ้ง,วันยาว,บ่อ) อำเภอขลุง
  8. ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว
ป้ายกำกับ
ล่าสุด