image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤษภาคม 16, 2559 | เกี่ยวกับเรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการและงานประชุม
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
 • ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • งานยนพาหนะและสถานที่
 • บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน
 • ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 • การคัดเลือกเกษตรกรและจัดที่ดิน
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 • งานสารบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System)
 • งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 • วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 • งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 • วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับงินกองทุนการปกิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
 • ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • ปะสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
 • งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System :GFMIS)
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและฌครงการที่ได้รับอนุมัติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มกฎหมาย
 • ร่วมและประสานในการจัหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 • ร่วมวางแผนการพัฒนาศิทธิ ป้องกันารสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 • งานสอบสวนสิธิ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
 • ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิ
 • ตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานช่างและแผนที่
 • ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินขอรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 • ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิ และการจัดทำเอกสารสิทธิ
 • รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 • สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
 • ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
 • สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย