สรุปข้อมูลการให้บริการศูนย์บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งถึงสละสิทธิ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งถึงสละสิทธิ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งถึงสละสิทธิ
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss