image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นที่ 2

ในวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นที่ 2 ณ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 รายโดยการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิต รวบรวมผลผลิตเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางการจัดการการตลาดแบบครบวงจร เกิดการเชื่อมโยงเครือ ข่ายพัฒนาแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด