image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

อบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 21, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 22 ราย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน ด้านต่าง ๆ ของงาน ส.ป.ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถของผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งให้ผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรับทราบนโยบาย / โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน เชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง และนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมอาคารสารบบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ป้ายกำกับ
ล่าสุด