image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน (จังหวัดเคลื่อนที่)

มกราคม 25, 2566 | ภาพข่าว

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี 
มอบหมายให้ นายอุทัย ทรงศิริ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
ในโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทัพนคร หมู่ที่ 6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี โดยภายในโครงการ
มีการออกหน่วยบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในส่วน
ของ ส.ป.ก.จันทบุรี ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับเขตปฏิรูปที่ดิน 
กับเกษตรกรโดยมีเกษตรกรมารับบริการปรึกษาคลินิกกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด