image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝึกอบรม โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 27, 2566 | ภาพข่าว

ในวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรม โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้าง จึงควรที่จะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้โดยเฉพาะช้างป่า แต่จะต้องไม่ให้มีความเดือดร้อนจากปัญหาช้างป่าบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตร มีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างป่า อย่างสมดุลต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด