image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นที่ 1

มีนาคม 27, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 นายกฤษณะ สิงห์เพชร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขั้นที่ 1 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 รายเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ
การผลิต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตที่หลากหลา

ป้ายกำกับ
ล่าสุด