image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกและจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งถึงสละสิทธิ

พฤษภาคม 31, 2566 | การจัดที่ดิน

ป้ายกำกับ