image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ธันวาคม 13, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
        เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์) / นางสาวนัฏธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ (นายสมชาย วนาสินชัย) นายกฤช รัตนโสภา วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (นายบรรจง ปองนาน) ได้ประชุม Zoom ออนไลน์เข้ามาในที่ประชุม
 
     โดยให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนกับทางทีมงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธืการ มกอช. เป็นประธานการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของทาง มกอช. และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบบริหาร สป. กษ. และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมประชุมหารือหน่วยงานในเรื่องของงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้งานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นงานบริการสำคัญ และเป็นตัวชี้วัด Agenda ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายให้ มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีการขอประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยการประชุมครั้งนี้ประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ภาพโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ /นายสราชิต คชสีห์
ป้ายกำกับ
ล่าสุด