image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564

ธันวาคม 9, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564
 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2564 โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้องแจ้งรายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง
 
เรื่องเพื่อทราบ
ผลงานตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ร่าง) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลงานตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชี้วัดกลาง)
ผลงานตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทั้งปี)
 
เรื่องเพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของ ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดกลาง และ Joint KPIs) ตามคำ รับรองฯ ของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า การกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัล Smart ALRO Province 2022
 
เรื่องอื่นๆ
ทบทวนรายชื่อคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ หน่วยงาน (Cascading) ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
        โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมกันพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์ กรอบแนวทางร่วมกับคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งได้ให้มีการนำไปปรับปรุง และแก้ไขไในรายละเอียดเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ และให้นำกลับมาพิจารณาประชุมอีกครั้งเพื่อสรุปออกเป็นแนวทางต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ที่อยู่ทาง ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ และศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
 
 
ป้ายกำกับ
ล่าสุด