image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. Work From Home

พฤศจิกายน 5, 2564 | ภาพข่าว

(กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. Work From Home)
 
     ตามที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ อย่างหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเกิดสายพันธุ์ไวรัสใหม่ๆ เกิดขึ้นในช่วงนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เริ่มให้กลุ่ม/กอง/สำนัก/ศูนย์ ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติราชการใน ส.ป.ก. และจัดสรรเจ้าหน้าที่สลับในการปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัตินอกสถานที่ทำงาน Work From Home เต็มขีดความสามารถ (ร้อยละ 90 - 95 %) ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 เมษายน 2564 และได้มีคำสั่งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงตามมาตราการ และพิจารณาความเข้มงวดในการปฏิบัติตามคำสั่งฯ โดยมีการขยายระยะเวลาออกไปอีกในช่วงวันที่ 3 - 7 , 11 – 14 , 17 – 31 พฤษภาคม 2564 , 1 – 15 มิถุนายน 2564 และมีการขยายวันออกไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ได้มีบันทึกข้อความแจ้งเพิ่มเติมขอความร่วมมือส่วนราชการโดยการขยายระยะ วัน เวลา ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2564 เต็มขีดความสามารถ (ร้อยละ 95 – 100 %) และบันทึกข้อความ กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของบุคคลากรภายในสังกัดภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้ดำเนินการในส่วนของการ Work From Home ของเจ้าหน้าที่ 100 % และมีบันทึกแจ้งปรับลดลงมาให้เหลือ 95 % และเหลือ 75 - 65 % เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงอยู่ เพื่อความปลอดภัย ลดความแออัดของตัวเจ้าหน้าที่ และการเดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน ปฏิบัติตามแนวทาง DMHT อย่างเคร่งครัด จัดประชุม การอบรม ติดต่อประสานงาน ส่งเอกสาร ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุด โดย ส.ป.ก. ได้มีการจัดทำประกาศของ ส.ป.ก. ในเรื่องแนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเตรียมความพร้อม ร่วมทั้งดำเนินการตามแนวทาง และรับทราบตามแนวทางในการปฏิบัติของประกาศ ส.ป.ก. ต่อไป
 
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติราชการใน ส.ป.ก. และจัดสรรเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนในการให้ปฏิบัตินอกสถานที่ทำงาน Work From Home เพื่อลดความแออัดของตัวเจ้าหน้าที่ และการเดินทางมาปฏิบัติราชการ พร้อมจัดทำแผนการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน Work From Home และดำเนินการให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบ DPIS (โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม) เพื่อใช้ติดตามการดำเนินงานพร้อมรายงานผลการส่งมอบหมายงาน และขอลงเวลาการ Work From Home เพื่อปฏิบัติงาน ร่วมทั้งในเรื่องของการยื่นใบลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน พร้อมใช้ในการรายงานตัวเข้ากลับปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของส่วนราชการตามปกติ เมื่อเสร็จสิ้นจากการปฏิบัตินอกสถานที่ทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมนี้ได้ดำเนินการให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) มาใช้ในการส่ง - มอบงานต่อกัน มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานต่างๆ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมทั้งใช้ Application LINE (LINE VDO Call) และระบบ Zoom Meeting มาใช้ในการประชุมติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมใช้ในการประชุมหารืองานภายในกลุ่ม พร้อมทั้งติดตามสอบถามสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ภายในกลุ่ม และยังสามารถใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กำหนดในเรื่องของ VDO Conference เป็น 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลา 08.30 น. และช่วงเวลา 16.00 น. ของทุกวัน (เฉพาะวันทำการ) โดยการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ประชุมระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลแบบรายงานผู้มาปฏิบัติงานออนไลน์ และแบบรายงานติดตามสุขภาพประจำวันของเจ้าหน้าที่กลุ่มเพื่อติดตาม และรายงานผลให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบในทุกวันต่อไป
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด