image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

กันยายน 23, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
          ตามวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้รับมอบหมายจากทางท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ดำเนินการศึกษา ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. จึงได้มีการสั่งการให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) จัดการประชุมย่อยเพื่อหารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1 และในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์) และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. และในเรื่องของการกำหนดตัวชี้วัดองค์การ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมออนไลน์ใน 2 ครั้ง ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์ ) ได้บัญชาสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายระยะยาวและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งได้มีการหารือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่อทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงฯ โดยมีการกำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงให้ส่วนราชการพิจารณาจัดตั้งกองพระราชดำริ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
 
          ในการนี้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้มีการนัดหมายประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานศึกษาการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. และการกำหนดตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญฯ พร้อมกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งองค์การ ที่ได้มีการมอบหมายให้ไปคิดวิเคราะห์ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และให้มีการนำมาเสนอในการประชุมครั้งนี้ เพื่อมาช่วยกันระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สรุปแผนงานแนวทางการปฏิบัติออกมา เพื่อจะได้รวบรวมจัดทำข้อมูลรายงานความคืบหน้านำเรียนเสนอผู้บริหาร ส.ป.ก. พิจารณา และเห็นชอบต่อไป โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด