image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

กันยายน 9, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
         ตามวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้รับมอบหมายจากทางท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ดำเนินการศึกษา ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. จึงได้มีการสั่งการให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) จัดการประชุมย่อยเพื่อหารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ พร้อมขอให้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่จาก กลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งก่อนหน้านี้ สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางท่าน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์ ) ได้บัญชาสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายระยะยาวและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งได้มีการหารือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่อทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงฯ โดยมีการกำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงให้ส่วนราชการพิจารณาจัดตั้งกองพระราชดำริ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
 
         ในการนี้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้มีการนัดหมายประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เพื่อติดแผนการดำเนินงานศึกษา ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ที่ให้ไปคิดวิเคราะห์ และวางแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และให้นำมาเสนอในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เสนอจะรับผิดชอบในส่วนของการนำข้อมูลต่างๆ ไปคิดวิเคราะห์ และจะออกแผนงานแนวทางการปฏิบัติออกมา เพื่อจะนำเสนอผู้บริหาร ส.ป.ก. พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด