image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นัดประชุมย่อยหารือทีมงานผ่านระบบออนไลน์ ระบบการประชุม ZOOM Meeting ในการเตรียมความพร้อมในพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากทางสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. ผ่านทางระบบออนไลน์

กันยายน 8, 2564 | ภาพข่าว

นัดประชุมย่อยหารือทีมงานผ่านระบบออนไลน์ ระบบการประชุม ZOOM Meeting ในการเตรียมความพร้อมในพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากทางสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. ผ่านทางระบบออนไลน์
 
        เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น . รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปี พ.ศ. 2564 นายประเสริฐ กองสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน และทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมประชุมย่อยหารือกับทางทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และซ้อมในพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ส่งเข้าประกวดรับรางวัลเลิศรัฐ กับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้แก่
 
        1. รางวัลผลงาน กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมัน ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ "ระดับดีเด่น” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และนายทวีวัตร เครือสาย ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
        2. รางวัลผลงาน บ้าน วัด โรงเรียน : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและสมุนไพรทางการเกษตรและแปรรูปในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอซุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ "ระดับดีเด่น” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
        3. รางวัลผลงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ "ระดับดี” สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
 
        สืบเนื่องจากช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทางฝ่ายจัดงานจึงได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย จึงได้มีการกำหนดรูปแบบของการจัดงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2564 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์รูปแบบ virtual live ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานและมอบรางวัล ทาง ส.ป.ก. จึงได้ขอนัดประชุมย่อยหารือกับทางทีมงาน เพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมซ้อมในพิธีการรับรางวัลเลิศรัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยการประชุมออนไลน์ย่อยหารือในครั้งก็ดำเนินการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด