image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

กันยายน 2, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมย่อย หารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้รับมอบหมายจากทางท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ให้ดำเนินการศึกษา ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. จึงได้มีการสั่งการให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) จัดการประชุมย่อยเพื่อหารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ พร้อมขอให้เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายทองเปลว กองจันทร์ ) ได้บัญชาสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายระยะยาวและแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ ซึ่งได้มีการหารือกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่อทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้มีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม พันธกิจ ผลผลิต และงานบริการในอนาคตของกระทรวงฯ โดยมีการกำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รองรับความปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงให้ส่วนราชการพิจารณาจัดตั้งกองพระราชดำริ เพื่อน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาปฏิบัติและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม นั้น
 
          รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) จึงได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวฯ เข้าร่วมประชุมย่อยหารือในเรื่องการทบทวนโครงสร้างภายในหน่วยงานของ ส.ป.ก. เพื่อรับทราบ และร่วมกันศึกษาให้ข้อคิดเห็น กำหนด และวางแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด