image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมออนไลน์ รับฟังการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สิงหาคม 31, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมออนไลน์ รับฟังการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
 
          เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมออนไลน์ในการเชิญรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) ให้รองรับการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) โดยได้ค้ดเลือกศึกษาในทุเรียนเป็นพืชต้นแบบ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน (As is) และออกแบบรูปแบบกระบวนการใหม่ (To be) จึงได้เชิญส่วนราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมรับฟังการศึกษา วิเคราะห์ และจากการจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลดังกล่าวฯ โดยการประชุมครั้งเพื่อสรุปผลจากการศึกษาวิเคราะห์ และร่วมหารือร่วมกัน เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ ได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ผลข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์มีความสมบูรณ์
 
          โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ในการรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด