image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการใช้ระบบปฏิบัติการ e-Service ในการยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้า (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

สิงหาคม 26, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการใช้ระบบปฏิบัติการ e-Service ในการยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้า (ผ่านระบบ Zoom Meeting)
 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์) ได้จัดการประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการใช้ระบบปฏิบัติการ e-Service ในการยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้า (ผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมีท่าน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์ชี้แจงฯ ในครั้งนี้ โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (นายบรรจง ปองนาน) และ นายกฤช รัตนโสภา ตำแหน่งวิศวกรสำรวจชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้พัฒนาระบบปฏิบัติ e-Service ดังกล่าวฯ พร้อมด้วย นางสาวนัฎธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบด้านระบบข้อมูล ได้มาอธิบาย สาธิตการใช้งานของตัวระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ในส่วนของ ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาค ทั้ง 72 จังหวัด เพื่อทดสอบ ทดลอง ระบบ และตอบข้อซักถามปัญหาในประเด็นต่างๆ
 
         โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการใช้ระบบปฏิบัติการ e-Service ในการยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมออนไลน์ในครั้งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของส่วนราชการ การปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การเว้นระยะ (Social Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย
 
ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด