image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

กุมภาพันธ์ 15, 2565 | ภาพข่าว

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

          วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับรักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นายจรัส กรรณมรกต) นายช่างสำรวจอาวุโส พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด  โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้ ในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัด ในการศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับเกษตรกรกลุ่มพื้นที่แปลงใหญ่ แปลงผสมผสาน และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ที่มีการดำเนินการด้านการเกษตรในเรื่องของการเพาะปลูก ลำใย กล้วย พริก มะเขือพ่วง มะละกอ มะพร้าว ชมพู ไผ่ ต้นยาง และการเลี้ยง โค ปลา หมู ผึ้ง ร่วมทั้งมีการดำเนินการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร และการทำเนื้อปลาดุกหอมเพื่อจำหน่าย ณ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด