image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

กุมภาพันธ์ 14, 2565 | ภาพข่าว

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

         วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นางวิไลกัลยา สาริพันธ์) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด  โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ  พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้ ในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ   ส.ป.ก. จังหวัด ในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัด ในการศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า แสนใย คนแสนวิถี บ้านหนองอ้ายรื่น ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านเขาคลองซอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (งานขยายผล ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ของนายลมัย สนวัตร์) โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด