image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เตรียมความพร้อมสำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 29, 2565 | ภาพข่าว

เตรียมความพร้อมสำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง  ส.ป.ก. จังหวัดชุมพร และเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้ลงดูพื้นที่ในสถานที่จัดงานเพื่อเตรียมความพร้อม ในการลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐในขั้นตอนที่ 1 ในส่วนของผลงานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หงษ์เจริญร่วมใจแก้จน ด้วยวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลง คทช. No. 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด