image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ หัวข้อปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Facebook Page)

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ หัวข้อปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน ของสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Facebook Page)

     ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรม Live Your Idea Matter โดยเชิญหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เป็นช่วงๆ ของแต่ละหัวข้อ จำนวน 10 ครั้ง โดยวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ได้เชิญส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น หัวข้อ “ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Facebook Page : Opengovthailand) ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 7 แล้ว โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณภาโรจน์ เด่นสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท Zipevent จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน” พร้อมตอบคำถามประเด็นต่างๆ จากข้อความแชทที่มีการสอบถามเข้ามาในระบบ Facebook จากส่วนราชการต่างๆ ที่รับชมถามเข้ามา 

      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ได้แจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์ เชิญเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรของรัฐ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน รวมกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. ในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี การร่วมเข้ารับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Facebook Page : Opengovthailand) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาของการเดินทาง และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ทุกที่ ร่วมทั้งเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด