image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม Agile Organization Management ผ่านการประชุมอออนไลน์

ธันวาคม 16, 2564 | ภาพข่าว

          วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ระบบ ZOOM Meeting ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้าร่วมกิจกรรม Agile Organization Management เสวนาการพัฒนาองค์กรสู่ยุค New Normal ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล มุ่งหน้าสู่เป้าหมายใหม่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีหัวข้อการเสวนาเกี่ยวกับ บทบาทผู้นำต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรและการเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขัน / 8 ข้อ กับความเข้าใจผิดต่อการพัฒนาองค์กรและการใช้เทคโนโลยี / หลักการ และขั้นตอน และตัวอย่างการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรแบบ Agile โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ภาพโดย : นายปริญญา ทรัพย์พิทยากร 
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด