image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังการนำเสนอร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

กุมภาพันธ์ 9, 2566 | ภาพข่าว

เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังการนำเสนอร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

           วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ได้ให้ทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ามาร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาในการดำเนินการวิจัยแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร ซึ่งทางสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักในการดำเนินการ โดยได้เชิญทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังการนำเสนอร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ผ่านช่องทางออนไลน์) ซึ่งได้มีการจัดการประชุม ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ด้วยแล้ว จึงขอเชิญทาง ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมอีกครั้งในครั้งที่ 2 โดยทางทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำ ร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ขึ้น เพื่อร่วมหารือ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ กับหน่วยงานส่วนราชการ ที่ได้มีการคัดเลือกรายชื่อใบอนุญาตและบริการของหน่วยงานลงในแผนแม่บท จึงจัดให้มีการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ผ่านช่องทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์  นั้น

        ในส่วนของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมการประชุม และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (ผ่านช่องทางออนไลน์) ในครั้งนี้ด้วย โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด