image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้าร่วมการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรกฎาคม 27, 2565 | ภาพข่าว

เข้าร่วมการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการประชุมคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการติดตามและรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 13 ตัวชี้วัด จัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมคลินิกให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 นั้น

        ในส่วนของ ส.ป.ก. มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับทางสำนักงาน ก.พ.ร. ในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด