image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์)
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบออนไลน์)
 
          วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ระบบ ZOOM Meeting ร่วมกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. ในการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 จากที่สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และองค์การมหาชน พัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนหน่วยงานในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดอบรมแบ่งออกเป็น
         
          - หลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (ในวันที่ 13 มกราคม 2565)
          - หลักสูตรการพัฒนาที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการกำหนดระยะเวลาการอบรม (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2565)
 
          โดยการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
ภาพโดย : นางสาวกานดา ศากยะโรจน์
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด