image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

มิถุนายน 6, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

    เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายกฤชเพชร เพชรระบูรณิน) ประธาน พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายอัชฌา สุวรรณนิตยฺ) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (นายกฤษณะ ดีปาละ) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง  ส.ป.ก. จังหวัดน่าน ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง และจังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด รวมทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนสนับสนุน  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำโดยหัวหน้าคณะกรรมการ สำนักงาน ป.ย.ป. (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมคณะที่ได้ลงพื้นที่ในการมาตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐในขั้นตอนที่ 1 ในส่วนของผลงาน ตลาดนำการผลิต พริกพลิกซีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา ณ โรงคัดแยกผักและผลไม้ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด เพื่อตรวจติดตามประเมินผลงานฯ รับฟังความเป็นมาของโครงการ และการดำเนินการขับเคลื่อนของหน่วยงานส่วนราชการที่เข้าไปสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และถาม – ตอบ ในประเด็นต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมบูธภายในงาน รวมทั้งร่วมลงดูงานภายในพื้นที่การดำเนินงานผลิตพริกแบบระบบ GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) และเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด และพื้นที่ในการเพาะปลูกแปลงเกษตรเชิงท่องเที่ยววัดศรีมงคล (วัดบ้านก๋ง) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในครั้งนี้

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด