image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 30, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ป.ย.ป. ลงตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน

    เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายกองเอก พุทธ  กฤชคงพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (นายปราโมทย์ ใสจุล) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร และสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหงษ์เจริญ โดยประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด (ว่าที่เรือโทภานุวัฒน์ กิ้มเซี่ย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ (นายวีรภัทร พร้อมปัจจุ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนงาน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) นำโดยหัวหน้าคณะกรรมการ สำนักงาน ป.ย.ป. (นายจาดุร อภิชาตบุตร) ที่ได้ลงพื้นที่ในการมาตรวจติดตามประเมิน ในขั้นตอนที่ 2 การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้จัดส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐในขั้นตอนที่ 1 ในส่วนของผลงานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) หงษ์เจริญร่วมใจแก้จน ด้วยวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลง คทช. No. 83 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจติดตามประเมินผลงานฯ รับฟังความเป็นมาของโครงการ และการดำเนินการขับเคลื่อนของหน่วยงานส่วนราชการที่เข้าไปสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และถาม – ตอบ ในประเด็นต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมบูธ ร่วมทั้งในพื้นที่ ทั้งความเป็นมาการจัดที่ดิน คทช. การผลิตข้าวไร่ เกษตรแบบแปลงใหญ่ (พืชผัก) การแปรรูปผลผลิต กลุ่ม พอ กะ เพียง และการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ในครั้งนี้  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด