image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8

ธันวาคม 2, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8

       วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. (ทีมที่ปรึกษา) ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อนำเสนอ และร่วมหารือรับฟังในการพิจารณาและทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test)  โดยเป็นการตรวจสอบขั้นตอนงานบริการ ของ ส.ป.ก. 2 งานบริการ ได้แก่ 1) การขอยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกร ผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ (งานบริการที่ 3) และ 2) การยื่นคำขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ และกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน (งานบริการที่ 4) ครั้งที่ 8 จากที่เคยได้นัดประชุมโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re - Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ของ ส.ป.ก. ประเด็นหารือปรับปรุงแก้ไขตัวระบบ UAT ครั้งที่ 7  ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมหารือในการปรับแก้ไขระบบ UAT (User Acceptance Test) และตรวจสอบขั้นตอนงานบริการ ของ ส.ป.ก. 2 งานบริการ ผ่านไปแล้ว

          บัดนี้ ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงได้เรียนเชิญทาง ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือ (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อนำเสนอ และร่วมหารือรับฟังในการพิจารณาและทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test) โดยมี รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยจากทาง ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วยอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมในการทดสอบตัวระบบ UAT (User Acceptance Test) ใน 2 งานบริการ ในส่วนของระบบขั้นตอน : รับยื่นคำขอ ตรวจสอบเอกสาร สอบสวนสิทธิ ตรวจสอบคุณสมบัติ อนุมัติ (หรือมอบผู้แทน) ผู้จัดทำประกาศผลการอนุมัติ ผู้นัดหมายรับเอกสาร และเซ็นสัญญา พร้อมเข้าให้ข้อมูลกับทางทีมที่ปรึกษาฯ โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด