image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. โดยทางผู้เชี่ยวชาญฯ วนิสรา สุขวัฒน์ (หัวหน้าทีมโครงการ) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง และรับฟังการชี้แจงภาพรวมและแผนการดำเนินโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2565 และได้คัดเลือก ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานนำร่อง ในการพัฒนาระบบงานบริการเรื่องการยื่นคำร้องขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. กรณีโอนสิทธิให้ทายาทอื่นๆ เต็มแปลง (ตัวชี้วัดองค์การปี 2565) และกระบวนงานบริการในการขอความยินยอมหรือขอใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามที่ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Reprocessing to the Digital) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ไปเมื่อวันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจาก ศทส. กกจ. สกม. และ กพร. ส.ป.ก. เข้าร่วม พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางในการหารือร่วมกับแต่ละหน่วยงานในครั้งต่อไป โดยกำหนดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนภูมิภาคเข้าร่วม นั้น

     ในการนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน กองการเจ้าหน้าที่ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยจากทาง ส.ป.ก. ส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู และปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด