image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น

พฤศจิกายน 2, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น

     เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ทางทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการ ตามที่ทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดทำโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนางานบริการเข้าสู่ระบบ Citizen Portal โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาครัฐมีบริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเดียว และลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดสำเนาเอกสาร และมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 7 กระทรวง ซึ่งมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่ง ส.ป.ก. มีงานบริการที่ดำเนินการในระยะที่ 1 คือ การยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/การจัดที่ดินแทนที่ที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 (กรณีเกษตรกรเสียชีวิต) และ ส.ป.ก. ได้จัดส่งข้อมูลให้ทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับกำหนดกรอบในการพัฒนา ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ/สวัสดิการประชาชน และวิเคราะห์กระบวนงานเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal โดยทางทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอหารือสอบถามกับ ส.ป.ก. เรื่อง ความพร้อมของหน่วยงานด้านระบบเทคโนโลยีรองรับการให้บริการบน Application ทางรัฐ ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) ในวันเวลา ดังกล่าวฯ  นั้น   

      ในการนี้ทาง ส.ป.ก. โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ในครั้งนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด