image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

มิถุนายน 28, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

           เมื่อวันอังคารที่ 28  มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) นำโดย ดร. อรพินท์ สพโชคชัย ประธานการตรวจประเมิน / นางพิศมัย นิติไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางวิภาดา ตริตระการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าดำเนินการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในส่วนของการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (พระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน เสนอผลงานเข้ ามาประกวด ตามที่ได้รับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 1 การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ (กลุ่มที่ 1 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล ระดับดีเด่น  ซึ่งทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการในการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) นั้น

          ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่) ประธาน / รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) / ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (นายกฤษณะ ดีปาละ) / พระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ส.ป.ก. / นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) / ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สพท. ส.ป.ก. (นายวิทยา คำภูแสน) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ส.ป.ก. จังหวัดน่าน หัวหน้าภาคส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดน่าน พร้อมภาคเอกชนที่เข้ามาให้การสนับสนุน และเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก.  ได้เข้าให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมนำเสนอผลงานที่รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (พระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) และเยี่ยมชมการดำเนินการในพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ ของผลงานดังกล่าวฯ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ อาคารเรียนรู้มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด