image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 5 ผลงาน กับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

กันยายน 2, 2565 | ภาพข่าว

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอประกาศ ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 โดยติดตามที่ www.opdc.go.th หรือ https://www.opdc.go.th/.../eHx8ODE1OXx8ZmlsZV91cGxvYWQ และ ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาระบบราชการ แล้วพบกันในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 วันที่ 12 กันยายนนี้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด