image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 6 - 8 เมษายน 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด  โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ  พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้ พร้อมเข้าดูการดำเนินงานในเรื่องของแปลงเรียนรู้เกษตรที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จัดสร้างขึ้นในบริเวณภายในของสำนักงานจังหวัด  และได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของทาง  ส.ป.ก. จังหวัด ในพื้นที่ในการเข้าศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไหม-ฝ้าย สีธรรมชาติ บัวงาม หมู่3 ของนางสมหวัง พรมรินทร์ ประธานชุมชน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี โดย ส.ป.ก, จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ด้วย ณ โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และได้เข้าศึกษาดูงานของกลุ่มโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่บ้านผ้าย้อมครามนาโนบ้านทางโค้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนวังม่วง บ้านทางโค้ง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด