image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 15, 2566 | ภาพข่าว

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎรฺธานี ชั้น 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด โดยท่านปฏิรูปที่ดินได้ให้ กพร. ส.ป.ก. เข้าร่วมพูดคุย หารือ กับทางเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. จังหวัด แต่ละฝ่ายในการให้ข้อมูล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด  โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ  พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้

     พร้อมนี้ได้ร่วมลงพื้นที่เข้าดูการดำเนินงานในเรื่องของการออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมออกบูธให้บริการประชาชน เกษตรกรในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีงานการออกหน่วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในครั้งนี้ โดย ส.ป.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ด้วย ในการให้คำปรึกษา ติดต่อสอบถามต่างๆ ในส่วนของระเบียบ ข้อกฎหมาย และอื่นๆ พร้อมได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ดูงานของจุดเรียนรู้พืชสมุนไพรในชุมชน หรือศูนย์ศักยภาพการปฏิรูปที่ดินชุมชนของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. แปลงของ (นางหนูเรียง จีนจูด) ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด