image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่

     วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ ณ ส.ป.ก. กระบี่ ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นายรุ่งโรจน์ สถาพร) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมเข้าดูการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายภายในหน่วย  เพื่อสอบถามและรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด  โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค  พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ  พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน (One Stop Service) ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้

     พร้อมนี้ได้ร่วมลงพื้นที่เข้าดูการดำเนินงานในเรื่องของการดำเนินการในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ แปลงตำบลเขาพนม ในส่วนของสหกรณ์การเกษตรเมืองใหม่เขาพนม และแปลง No.601 ตำบลกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ ในแปลงครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล (ของนางวิไลทิพย์ รักช่วย) ตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการงานพัฒนาด้านต่างๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด