image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์

ธันวาคม 16, 2564 | ภาพข่าว

ลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
 
          วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) มอบหมายให้ นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมข้อคิดเห็นองค์ความรู้ ร่วมกับ ท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด (นางสาวพอใจ คล้ายสวน) พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มฝ่ายต่างๆ ของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ทั้งในเรื่องของตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ ส.ป.ก. จังหวัด โครงสร้างอัตรากำลังของส่วนภูมิภาค พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พร้อมเข้าดูงานสารบบที่ดิน ศูนย์บริการประชาชน ในเรื่องของการให้บริการประชาชน ในการติดต่องาน ปรึกษาหารือ และการรับบริการของ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของการดำเนินงานการให้บริการในรูปแบบ e-Service การเข้าติดตามงานในครั้งนี้เป็นการนำข้อมูลที่ได้รับกลับมาคิดวิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนงานที่ผู้บริหารส่วนกลางกำหนดไว้ ในการนี้ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ในพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัด ในการศึกษาเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับเกษตรกรใน แปลงต้นแบบระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินของนายลออง ปานทอง ณ บ้านป่าไม้เนินสะอาด ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม การผลิตวัสดุจากต้นไผ่นำมาผลิตใช้เป็นอุปกรณ์ครัวเรือน พร้อมเข้าดูโครงการขุดลอกห้วยปลาก่อน้ำและท่อสี่เหลี่ยม คสล. 2 แห่ง ณ บ. วังโป่ง ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการนำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ได้ข้อมูลที่ได้รับนำกลับมาใช้ปรับปรุงงานด้านพัฒนาส่งเสริมงานด้านเกษตร และนำมาใช้พัฒนาระบบราชการ ในส่วนของการดำเนินการด้านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ นำข้อมูลมากำหนดเป็นตัวชี้วัด และงานด้านการให้บริการประชาชนในเรื่องของ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวก การให้บริการของศูนย์บริการประชาชน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามหลักนโยบายรัฐบาล ร่วมทั้งติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด