image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พฤษภาคม 16, 2566 | ภาพข่าว

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

     วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และหน่วยงาน ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2566 ซึ่งมอบหมายให้ สพร. ดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และวิจัย เพื่อจัดทำตัวชี้วัด ดัชนีสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐที่ทำการสำรวจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2566 สพร. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 379 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่า จำนวน 303 หน่วยงาน ซึ่งในจำนวนนี้ รวมถึงหน่วยงานระดับกรมที่มีหน่วยงานใต้สังกัดตั้งอยู่ในจังหวัด รวมทั้งราชการส่วนภูมิภาค 21 หน่วยงาน และคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) จำนวน 76 จังหวัด นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สพร. จะนำผลการสำรวจดังกล่าว มาพิจารณามอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 (Digital Government Awards 2023) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป 

      ในส่วนของ ส.ป.ก. มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. (ศทส. ส.ป.ก.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร) และผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐบาลดิจิทัลโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจัล ประจำปั 2566 บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด (นายชยธร เติมจริยบุตร) ร่วมมาประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับส่วนราชการได้ฟัง เกี่ยวกับหลักการ ประเภท และเกณฑ์พิจารณารางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 และแนวทางการตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด