image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมประชุมการถ่ายทอดความรู้ (Unit School) เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (Cascading) และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือ OS Matrix (Owner – Supporter Matrix)

ธันวาคม 15, 2565 | ภาพข่าว

ร่วมประชุมการถ่ายทอดความรู้ (Unit School) เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (Cascading) และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือ OS Matrix (Owner – Supporter Matrix)

          เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์) ได้เรียนเชิญกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ร่วมในการประชุมถ่ายทอดความรู้ (Unit School) ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ผอ. กลุ่ม/ฝ่าย/ศูนย์) ในเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล (Cascading) และการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือ OS Matrix (Owner – Supporter Matrix) ซึ่งเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยนำยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน สำหรับหน่วยงานและบุคคล ให้เกิดความสอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสุทิน มูลพฤกษ์ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายปริญญา ทรัพย์พิทยากร

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด