image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

พฤษภาคม 20, 2565 | ภาพข่าว

ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

           วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยทางสำนักงาน กพ.ร. ได้เชิญท่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการขยายผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ และมีความพร้อมในการนำไปขยายผล จำนวน 10 ผลงาน จาก 9 หน่วยงาน โดยกำหนดรูปแบบแนวทางการขยายผลออกเป็น 6 ด้าน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนและสามารถนำไปขับเคลื่อนการขยายผลให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง และโดยที่สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า ส.ป.ก. มีบทบาทสำคัญในการสร้างความร่วมมือการขยายผลให้เกิดความสำเร็จ จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทาง และร่วมให้หน่วยงานได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการขยายผลของผลงาน จำนวน 1 ด้าน (ด้านโครงการบริหารจัดพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพเป็นสำคัญ)

         โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) เข้าร่วมประชุมแทน และร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแนวทางการขยายผลของผลงาน จำนวน 1 ด้าน (ด้านโครงการบริหารจัดพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างงานและสร้างอาชีพเป็นสำคัญ) ในส่วนของ ส.ป.ก. โดยการประชุมครั้งนี้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

 

ข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ภาพโดย :  นางสาวกานดา ศากยะโรจน์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด