image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ร่วมประชุมการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

พฤษภาคม 17, 2565 | ภาพข่าว

ร่วมประชุมการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

           วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ด้วยทางสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดการประชุมในเรื่องของการจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนางสาวขวัญเรือน มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานการประชุม และได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในการร่วมประชุมเพื่อจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายสำคัญ (Agenda) 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  2) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (การจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ) และ 3) การท่องเที่ยว (รายได้จากการท่องเที่ยว)  เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะยืนยันรายการตัวชี้วัดให้สำนักงาน ก.พ.ร. นั้น

         โดยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. มีในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป้าหมายปี 2566 กำหนดให้จำนวน Hot Spot ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของกิจกรรมติดตามเฝ้าระวังจุดความร้อน (Hot Spot) และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน รวมทั้งกิจกรรมวนเกษตร และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ซึ่งผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยผู้แทนจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนของ ส.ป.ก. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในนามของ ส.ป.ก. ในครั้งนี้ด้วย เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด