image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีเปิดโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565

สิงหาคม 10, 2565 | ภาพข่าว

พิธีเปิดโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านระบบออนไลน์) ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) เป็นประธานในการเปิดงานโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมคณะผู้บริหาร ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค (เข้าผ่านระบบออนไลน์) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และร่วมประชุม ตามที่ ส.ป.ก. มีนโยบายขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและเผชิญกับประเด็นท้าทายในการปฏิรูปองค์การ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ด้วยเครื่องมือ PMQA (Public Sector Management Quality Award) หรือ PMQA Mechanism เพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาคเอกชนและภาครัฐของไทยได้ให้ความสำคัญและนำเครื่องมือการบริหารต่าง ๆ มาพัฒนาหน่วยงานเพื่อก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง คือการเป็นองค์กรที่เก่ง มีแผนรองรับกับสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำงานจากรอบด้านทุกมุมมอง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับ จากสถานการปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และและความต้องการของผู้รับบริการของหน่วยงานมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการขาดความพร้อมด้านทักษะที่สำคัญขององค์การสำหรับปรับตัวให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่

          โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวความเป็นมาของโครงการ พร้อมแนะนำทีมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ทาง ส.ป.ก. ได้มีการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยการเชิญอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงาน อาจารย์รุจรดา เชี่ยวชาญชัย และอาจารย์พชรพร ซาและกุล เป็นทีมที่ปรึกษาร่วมกับ ส.ป.ก. ในการร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้องค์กรเห็นผลกระทบทั้งภายนอกและภายในรวมถึงการส่งผลต่อเนื่องถึงกันและกันอย่างชัดเจน เพื่อให้องค์กรสามารถกำหนดขอบเขตของงานในแต่ละด้านและลำดับความสำคัญได้ครบถ้วนและเข้าใจตรงกันทั้งองค์กรด้วยการทำพิมพ์เขียวองค์กร และการทำให้บุคคลาการมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการออกแบบบริการใหม่ ๆ และวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการที่แท้จริงได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป (Lean) และสามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมโยงเข้าในกระบวนการทำงาน และวิเคราะห์การนำใช้เทคโนโลยี เช่น Big Data, Cloud, Blockchain, IoT, AI, Robotics ได้อย่างสมเหตุสมผลและเกิดความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะช่วยในการกำหนดแผนความสำเร็จเป็นระยะสั้นจนไปถึงระยะยาว พร้อมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรได้ ดังนั้น เพื่อให้ทันรับกับการปรับตัวขององค์กรในการการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบใหม่ ๆ สู่การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเห็นควรจัดทำโครงการการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการ “การบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน” ขึ้น รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบตามความต้องการที่แท้จริงและออกแบบงานบริการใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรและบุคลากรในองค์กรพร้อมที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และปรับปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลรูปแบบใหม่ได้อย่างยั่งยืน

         ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเปิดตัวโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และมีการแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ออนไลน์ ที่นำมาใช้ในการประชุมของโครงการนี้ เครื่องมือสร้างวิสัยทัศน์ (Vision Builder) โดยมีการแนะนำการใช้เครื่องมือบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ (FLOWARD – Enterprise Intelligence Platform) Workshop : จัดทำ Vision Builder ขององค์กรร่วมกัน พร้อมมีการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1/2565) เพื่อจัดทำวิสัยทัศน์องค์กร (Vision Builder) พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับในการประชุมในครั้งถัดไป โดยรูปแบบการประชุมเป็นในลักษณะ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมในโครงการนี้ กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และกับทาง ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้ และพิธีเปิดโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดขึ้น ณ (ห้องประชุมออนไลน์) ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล และกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส.ป.ก.

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด