image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีมอบโล่รางวัล Smart ALRO Province 2021 และประกาศเกียรติคุณ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ธันวาคม 22, 2564 | ภาพข่าว

พิธีมอบโล่รางวัล Smart ALRO Province 2021 และประกาศเกียรติคุณ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 
          วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล Smart ALRO Province 2021 และประกาศเกียรติคุณ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ในการนี้รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (นายภาชน์ จารุภุมมิก) ผู้บริหาร ส.ป.ก. กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญฯ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้รับรางวัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ทั้งภายในห้องประชุม และผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ZOOM Meeting  โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ ตามที่คณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ และคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ได้มีการกำหนดให้มีการจัดโครงการ Smart ALRO Province 2021 ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงาน ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายลงสู่ระดับหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) จำนวน 72 จังหวัด ทั้งนี้ ผลงานที่ใช่พิจารณารางวัลจะเป็นผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัดที่ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย 2 สาขารางวัล ได้แก่ 1) สาขาผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด (ALRO KPIs) ซึ่งคัดเลือกจากจังหวัดที่ทำผลคะแนนตัวชี้วัดได้สูงสุดในระดับประเทศ ระดับกลุ่ม และระดับภาค และจังหวัดที่ทำผลคะแนนได้เต็มในแต่ละรอบการประเมิน และ 2) สาขาผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ส.ป.ก. (ALRO Mission) เป็นรางวัลที่หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด (ได้แก่ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า) เป็นผู้พิจารณารายชื่อ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อเข้ารับรางวัลในสาขาการดำเนินงานตามพันธกิจ ส.ป.ก. โดยรางวัลทั้ง 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล 23 จังหวัด
 
          และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงาน ส.ป.ก. จังหวัด และบุคลากรภายใน ส.ป.ก. ได้มีส่วนในการพัฒนาองค์การและสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานโดยการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลกับหน่วยงานภายนอกในปีงบประมาณ 2564 นั้น จึงได้มีการจัดทำประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลต้นแบบที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและจัดทำผลงานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล จำนวน 13 ผลงาน 11 จังหวัด และบุคลากรจำนวน 41 ราย ประกอบไปด้วยผลงานส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐจำนวน 9 ผลงาน ผลงานส่งประกวดศูนย์บริการสะดวก จำนวน 3 ผลงาน และผลงานส่งประกวดค่าของแผ่นดินจำนวน 1 ผลงาน ซึ่งการจัดพิธีครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล / กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 
ป้ายกำกับ
ล่าสุด