image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พิธีมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

พิธีมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

        วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตามที่คณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ของ ส.ป.ก. ได้คัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินส่งสมัครขอรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยผลงานฯ ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานฯ ให้ส่งขอรับรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น จำนวน 8 ผลงาน จำนวน 6 จังหวัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งทางจากส่วนกลาง และภูมิภาค ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) จึงได้ขออนุมัติจัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลต้นแบบที่สร้างผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงาน และบุคคลในสังกัดของ ส.ป.ก. ที่มีผลงานผ่านการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญและกำใจให้หน่วยงาน และบุคลากรของ ส.ป.ก. พร้อมส่งเสริมให้ หน่วยงาน และบุคลากร มีส่วนร่วม สร้างการทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้หน่วยงาน บุคลากร ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิรูปที่ดิน และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ โดยจัดทำโล่รางวัลให้แก่หน่วยงาน ส.ป.ก. จังหวัด และใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมจัดทำผลงานการปฏิรูปที่ดินส่งประกวดรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก โดยมีรายละเอียดของหน่วยงาน และบุคคล ส.ป.ก. ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชู (โล่)

        1. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม และตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา จังหวัดน่าน

        2. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

        3. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  จังหวัดชุมพร

        4. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน การยกระดับการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านตลาดสินค้าเกษตรในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

        5. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

        6. หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี จากผลงานการปฏิรูปที่ดิน ภูมิปัญญาผ้าฝ้าย หลากหลายผลิตภัณฑ์ สร้างฝันสร้างรายได้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู

  1.  นางปิ่นทอง จันต๊ะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก น่าน)

         - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

         - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิซิตความจน จังหวัดน่าน

     2. นางสาวเปมิกา เตชนันท์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. น่าน)  

         - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

         - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิซิตความจน จังหวัดน่าน

      3. นายจักรวิทย์ มงคลพิบูลย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. น่าน)

         - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

      4.  นายสงกรานต์ พาใจธรรม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. น่าน)

         - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

      5.  นายกมล เรืองเดช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

          - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา จังหวัดน่าน

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

       6. นางสาวผกาวดี หนูมาก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.) 

          - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา จังหวัดน่าน

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

       7. นางสาวฐิติยา พาณิชยเวชสันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

          - คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถึชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

       8. นายวิทยา คำภูแสน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

          - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

       9. นางสาววรรณพิมล อิสสระ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สวผ.)

          - สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม จังหวัดน่าน

     10. นายเชิดชาย วังคำ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. เพชรบูรณ์)

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

     11. นางสาวลัญฉกร ศรีเมือง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

     12. นายชัชวาล พานเหล็ก เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ลำพูน)

          - วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

     13. นางสาวขนิษฐา เยาวนิชย์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ชุมพร)

           - คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถึชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร

     14. นางสาวเกศินี บุญสม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ชุมพร)

          - คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถึชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร

     15. นางสาวสายฝน ช่างพูด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ชุมพร)

          - คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถึชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร

     16. นางสาวพรรณิภา จันทร์มุณี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. ชุมพร)

          - คทช. หงส์เจริญ ร่วมใจแก้จนด้วยวิถึชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร

     17. นายณัทพล สุขพัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

          - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา จังหวัดน่าน

     18. นางสาวพีพรรณ จันต๊ะพิงค์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.) 

          - ตลาดนำการผลิต พริกพลิกชีวิต พิชิตความจน คนท่าวังผา จังหวัดน่าน

     19. นางสาวสมร โสสีภา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ตาก)

         - การยกระดับการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านตลาดสินค้าเกษตรในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

     20. นายเถลิงทัศน์ โพธิ์แพงพุ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ตาก)

          - การยกระดับการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านตลาดสินค้าเกษตรในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

     21. นางสาวศรีแพร ยะเป็ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ตาก)

          - การยกระดับการบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านตลาดสินค้าเกษตรในสภาวะวิกฤตโควิด – 19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก

     22. นางสาวสุจิตรา การคิด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. มุกดาหาร)

          - โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

     23. นางสาวศุภลักษณ์ อุไรวรรณ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. มุกดาหาร)

          - โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

     24. นายทนา ไชยศรี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. อุดรธานี)

         - โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

     25. นางสาววราภรณ์ บัวเผื่อน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สพท.)

         - โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

     26. นางสาวพรทิพย์ ถาบรรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส.ป.ก. มุกดาหาร)

         - โรงเรียนเกษตรกร : กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการข้าวอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนนาอุดมออร์แกนิค จังหวัดมุกดาหาร

     27. นายจักรพงษ์ สายเนตร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. อุบลราชธานี) 

         - ภูมิปัญญาผ้าฝ้าย หลากหลายผลิตภัณฑ์ สร้างฝันสร้างรายได้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

     28. นายยุทธสิงห์ สวัสดิสาร นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. อุบลราชธานี) 

         - ภูมิปัญญาผ้าฝ้าย หลากหลายผลิตภัณฑ์ สร้างฝันสร้างรายได้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

     29. นายอลงกรณ์ ประทาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ (ส.ป.ก. อุบลราชธานี) 

         - ภูมิปัญญาผ้าฝ้าย หลากหลายผลิตภัณฑ์ สร้างฝันสร้างรายได้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านบัวงาม อำเภอเดชอุดม ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรผู้ร่วมสนับสนุน

     1. นางสาวจิตติมา ธนะศักดิ์ศิริ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ขำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     2. นางสาวธิดารัตน์ ซุ้ยขาว นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     3. นางสาวอภิริยา ยอดมาลี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     4. นายสมเกียรติ ดีมั่น เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     5. นายภาคีนัย กลิ่นกุล เจ้าหน้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     6. นายสมชาติ รัตนมาลี จ้างเหมาบริการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง สบก.)

     7. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง กพร.)

     8. นายทศพล คำเปี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง กพร.)

     9. นายปริญญา ทรัพย์พิทยากร พนักงานพัฒนาระบบราชการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง กพร.)

   10. นายทรงเกียรติ สุเทพากุล พนักงานพัฒนาระบบราชการ (ส.ป.ก. ส่วนกลาง กพร.)

        โดยได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) ประธานในพิธีเปิดงาน เป็นผู้มอบโล่รางวัล พร้อมใบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของ ส.ป.ก. ซึ่งพิธีมอบโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล และหน่วยงานที่มีผลงานการปฏิรูปที่ดินดีเด่น ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 48 ปี

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด