image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565

          เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 ในการนี้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ)  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/ศูนย์ และปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทั้งส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงาน ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกับ ส.ป.ก ในโครงการดังกล่าวฯ เข้าร่วมในการ Workshop ร่วมกับเจ้าที่ ส.ป.ก. ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งเป็นการประชุมต่อเนื่องจาก ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการทบทวนสิ่งที่ผ่านมา และอธิบายในหัวข้อในส่วนของหลักการจัดทำแผนที่นำทางองค์กร (Strategic Roadmap) และรายงานผลการดำเนินโครงการ (Executive Summary) พร้อม Workshop : การจัดทำ Strategic Roadmap ร่วมกัน พร้อมร่วมกันสรุปผลการศึกษาการดำเนินการตลอดโครงการ พร้อมนี้ได้เปิดให้มีการรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืนจากที่ประชุมเพื่อประกอบการจัดทำผลรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. (ส่วนกลาง/ภูมิภาค) กับทางท่านอาจารย์ที่ปรึกษา และกับทีมงานของอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

         โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการดังกล่าวฯ ด้วย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ในการประชุมในโครงการนี้ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล และกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส.ป.ก.

ป้ายกำกับ
ล่าสุด