image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือแนวทาง ขอบเขตและเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรและสร้างทีมงาน (Agile Organization Management) ผ่านระบบออนไลน์ (Meeting Google)

ธันวาคม 29, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมหารือแนวทาง ขอบเขตและเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรและสร้างทีมงาน (Agile Organization Management) ผ่านระบบออนไลน์ (Meeting Google)
 
         เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมหารือแนวทาง ขอบเขตและเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรและสร้างทีมงาน (Agile Organization Management) ผ่านระบบออนไลน์ (Meeting Google) กับทางท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้มีการประสานงานกับทางท่านอาจารย์เอาไว้ เพื่อร่วมหารือในการทำโฟกัสกรุ๊ปร่วมกัน เพื่อการยกระดับการเป็นองค์กร 4.0 อย่างยั่งยืนของ ส.ป.ก. รวมทั้งแนวทาง ขอบเขตและเป้าหมาย การดำเนินงานร่วมกันในการบริหารจัดการองค์กรและสร้างทีมงาน (Agile Organization Management) ร่วมกับทางทีมงานของทางท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี นั้น
 
          โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ Meeting Google มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับทางทีมงานของทางท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ร่วมกับ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. และทีมงานเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จากสำนักวิชาการและแผนงาน สำนักบริหารกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด