image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ถ่ายทอดไปยังกรม

สิงหาคม 11, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ถ่ายทอดไปยังกรม 

       ตามที่มีการประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นในการให้ไปพิจารณารายละเอียด และทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านไปแล้วนั้น ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เรียนเชิญทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กพร. ส.ป.ก.) และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ใช้ถ่ายทอดไปยังกรม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีทางท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) เป็นประธานการประชุม ในการหารือส่วนราชการ ในประเด็นของตัวชี้วัดที่ใช้ถ่ายทอดไปยังกรม ซึ่งมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. มูลค่าสินค้าในแปลงใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 3. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย และ 4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ และยังมีการหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่จะใช้ถ่ายทอดไปยังกรม ด้วย

       ในส่วนของ ส.ป.ก. มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ภาพโดย :  นายวรสมรรถ คุณารักษ์

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด